Проект

Проект BG16RFOP002-1.001-0398

Още

Всички процедури за избор на изпълнител във връзка с Договор за БФП BG16RFOP002-1.001-0398-C01 са приключили

П И Н КОНСУЛТ EООД успешно приключи изпълнение на проект № BG16RFOP002-1.001-0398 „Внедряване на иновативен продукт „Дозираща помпа за течности и масла”.

 

В резултат на изпълнението на проекта като част от дейността бяха доставени, монтирани и въведени в експлоатация следните дълготрайни материални активи: oбработващ център с ЦПУ - 1брой, струг с ЦПУ – 1 брой, компресор – 1 брой, 3D принтер – 1 брой, шприц машина – 1 брой, термовизионна камера – 1 брой и RLC измервателен мост – 1 брой, необходими за изпълнение на проекта.

 

Проектът се изпълни на територията на Северозападен и Североизточен район на планиране в съответствие приоритетите на ИСИС, тематична област „Мехатроника и чисти технологии”.

Информация за проекта

През 2015 г., „П И Н КОНСУЛТ” ЕООД разработи уникална по рода си иновация – „Дозираща помпа за течности и масла”. Принципът на работа е сходен с познатите електромагнитни мембранни помпи, като иновация е постигната с възможността за използване на автономно захранване за задвижване, следствие на много малък разход на енергия. Помпата е изключително икономична по отношение на течността и срока на изчерпване на батерията. Използването на електромагнитния принцип за отвеждане на течностите и маслата намалява разреждането на батериите и удължава срока на употребата им при безшумен режим на работа. Дозирането може да се регулира чрез електронна настройка с точност до 0,1 ml/ход. Броят на ходовете се определя от количеството течност, която трябва да премите през помпичката за определен период. Дозиращата помпа е с изключително компактна, което позволяват вграждането и в малки по размери самостоятелни обекти без да привлича вниманието визуално. Конструирана е да предотвратява връщане на течност обратно в резервоара и може да бъде вграждана и в нестандартни обекти.

С проект по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”, фирмата кандидатства за подкрепа за внедряване на тази продуктова иновация в производството и нейната пазарна реализация.

Дозиращата помпа за течности и масла е продуктова иновация и се предлага като основен компонент, необходим за работата на автоматизирани системи за дозиране на малки количества течности и масла за ароматизиращи, козметични, парфюмерийни, хигиенни, декоративни, рекламни и други продукти. Тя има широко приложение като компонент за вграждане в подобен род системи като подобрява функционалните характеристики на цялата система. Тя не позволява връщане на течността обратно в резервоара и цялата система е винаги в готовност.

Проектът се изпълни на територията на Северозападен и Североизточен район на планиране в съответствие приоритетите на ИСИС, тематична област „Мехатроника и чисти технологии”.

В резултат на изпълнение на Договор за БФП № BG16RFOP002-1.001-0398-С01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие като част от дейността бяха доставени, монтирани и въведени в експлоатация следните дълготрайни материални активи:

- Обработващ център с ЦПУ (1 брой) – за направа на матрици за изработка на горното и долното тяло и капачката за клапаните;

- Струг с ЦПУ (1 брой) – за изработка на пластмасовите и металните капачки;

- Компресор (1 брой) – необходим за работата на обработващия център с ЦПУ и струга с ЦПУ;

- 3D принтер (1 брой) – за изработка на еластичната мембрана;

- Шприц машина (1 брой) – за изработка на горното и долното тяло от пластмаса;

- Термовизионна камера (1 брой) – за откриване на незабележими дефекти в корпуса или в резултат на неправилно сглобяване;

- RLC измервателен мост (1 брой) – за тестване на влаганите бубини.

Визулизацията по проекта е осъществена чрез поставяне на плакати (информационни табели) на входа на производствени бази в гр. Варна, ул. Перла 20 и гр. Враца, бул. Мито Орозов 69. Поставени са стикери върху новозакупеното оборудване, указващи обстоятелството, че оборудването е закупено с помощта на ЕС чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020.