Политика за защита на личните данни

(в сила от 24.05.2018 г.)

„П И Н КОНСУЛТ” ЕООД (“администратор”, “дружеството”, „ние“ „нашия“ или „нас“), ЕИК 148109010, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Екатерина Симитчиева” №6, офис 1 и адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. „Екатерина Симитчиева” №6, офис 6, тел. 052 806 204, е-mail: pinvarna@gmail.com като администратор на лични данни, осъзнава важността на това личните Ви данни да бъдат защитени. За нас е важно да осигурим максимално точна информация относно Вашите лични данни и как ги използваме и затова ги описахме в настоящата Политика за защита на личните данни.

„П И Н КОНСУЛТ” ЕООД осъществява дейността си в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

На сайта www.pinconsult.eu се събира определена информация. Този документ („Политика за защита на личните данни“) описва нашите политики и процедури, регламентиращи събирането и обработването на тази информация от сайта, която идентифицира индивидуален ползвател и може да бъде използвана за контакт с него („Лични данни“, „Лична информация“).

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

„Чувствителни лични данни“ включва лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.

Ние не обработваме чувствителни лични данни, освен ако това е необходимо за изпълнението на нормативно установените ни задължения, напр. задълженията ни, произтичащи от трудовото или антидискриминационното законодателство. Молим Ви да не ни изпращате или предоставяте по какъвто и да било друг начин чувствителни лични данни, отнасящи се до Вас (или до някой друг), освен ако изрично и писмено сме поискали тези данни от Вас и след като Ви потвърдим, че разполагаме с необходимите за това съгласия и че са изпълнени всички други законови изисквания за обработване на данните.

Не са „лични данни“ данните, които не могат да бъдат свързани или асоциирани с конкретно физическо лице.

Личните данни, които обработваме, включват:

Директно чрез уебсайта: име, фамилия, телефон и електронна поща при желание да ги предоставите попълвайки формуляр за контакт.

Базисна информация, като Вашето име (включително префикс), организацията, която представлявате или в която работите, и длъжността, която заемате; лични данни, които се съдържат в електронна комуникация, която сте ни изпратили, като напр. данните, съдържащи се в имейл съобщение, адресирано до нас или наш служител или търговски представител.

Информация за контакт чрез социални медии или други канали. Данни, които генерирате, когато използвате определен социален плъгин, като например Facebook плъгина “like” или „follow”, с цел изразяване на отношението Ви към определен материал или съдържание, което сме публикували на някой от уебсайтовете или страниците ни в социални мрежи, които поддържаме.

Техническа информация, като данни, които се генерират вследствие на използването на уебсайта ни или на интегрирано в него приложение (апликация, плъгин и др.), както и информация, свързана с материали и комуникации, които ние получаваме от Вас или Ви изпращаме по електронен път.

Информация, свързани с бизнес срещи, като информация, която ни предоставяте във връзка с участието Ви в бизнес семинари, конференции и други подобни събития с търговски характер, организирани от нас или от някой от свързаните с нас бизнеси.

Други лични данни, които сте ни предоставили или който са ни предоставени от Ваше име, или които са генерирани във връзка с подготовката и изпълнението на поръчка, която сте ни възложили, като например история на поръчките и плащане.

Възможно е да изискаме и допълнителна информация, но само при изрично позволение от ваша страна или в случай, че тази информация е необходима за изпълнението на услугата, която сте заявили. Вие сте единствен притежател на вашата лична информация.

Използвайки нашият уебсайт, вие изрично се съгласявате вашите лични данни да бъдат събирани и обработвани от нас, като същевременно с това гарантирате тяхната точност и достоверност. Вие също така декларирате, че сте били информирани за типа лични данни, които събираме и обработваме, за целите, за които ще бъдат използвани те, както и за Вашето право на достъп, коригиране или изтриване на събраните лични данни.

Ние не използваме „бисквитки” и не осъществяваме автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, вследствие на автоматизирано обработване на лични данни.

Употреба на вашите лични данни

Ние използваме вашите лични данни, за да ви предоставим възможност за достъп до уебсайта, и да ви предлагаме допълнителна информация за услуги и събития, за да ви предоставим цялостно обслужване и да ви предоставим обслужване, което очаквате.

Вие имате право:

• Да получите файл, съдържащ всички ваши лични данни, които съхраняваме.

• Да откажете вашите лични данни да бъдат използвани от нас.

• Да поискате коригиране на своите лични данни.

За да упражните описаните по-горе свои права, можете да се свържете с нас на pinvarna@gmail.com.

Ние бихме могли да използваме ваша информация, за да създадем обобщена статистика, която е анонимна, както и за да извършим базиран на нея статистически анализ.

Ние ще запазим вашите данни толкова време, колкото е необходимо за предоставянето на услугите ни или дотогава, докато ни задължава законът. След това вашите данни ще бъдат изтрити.

Съхранение на данни от трети страни

Използваме услуги на трети страни, за да поддържаме уеб сайта онлайн, да подобрим работата на уеб сайта и да управляваме по-добре предоставяната Услуга. Възможно е някоя от тези услуги да съхранява данни на сървър, който се намира извън територията на Република България.

Уебсайтът, включително и всички събирани посредством него данни, се намира (хоства) на сървър на 000WEBHOST - пълна информация за компанията – собственик и нейната политика за защита на личните данни.

Предоставяме бутони за лесен достъп за връзка с нас и преглед на нашите публикации в популярни социални мрежи и сайтове. Тези бутони са необходими, за да можем да осигурим възможност за достъп до материалите, които публикуваме. Ние не сме и няма да разкриваме вашите лични данни на тези трети страни. Ако решите да посетите някоя от тези страници на трети страни, като „кликнете върху“ връзка или се придвижите към страница на трета страна, вие ще бъдете пренасочени към страницата на съответната трета страна. Фактът, че ние предоставяме връзка към дадена електронна страница чрез сайта или ви предлагаме възможност да взаимодействате с, или да предоставяте лична информация на трета страна, не е гаранция, позволение или представяне на нашата принадлежност към въпросната трета страна и не следва да бъде разглеждан като съгласие с техните политики и практики за защита на личните данни и информационна сигурност. Възможно е те да събират статистическа информация за Ползвателите на Уебсайта, като например уебсайта, от който идвате на нашия Уебсайт, държавата, в която се намирате, Вашия език, онлайн поведение, браузъра, който използвате, мрежата и т.н.

Услуги за архивиране

Използваме услуги за архивиране, които периодично съхраняват пълно копие на съдържанието на уеб сайта, включително лични данни, които сте ни предоставили, на външни сървъри. Това е необходимо, за да можем да възстановим работеща версия на уеб сайта в случай на срив. Услугите за външно съхранение на данни са Google Drive – пълна информация за компанията и нейната политика за защита на личните данни.

Контрол върху нашите дейности, свързани с лични данни, упражнява следният административен орган:

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров”№ 2

Тел: + 359 2 915 35 18

Ел. поща: kzld@cpdp.bg

Уебсайт: www.cpdp.bg

Тази Политика за защита на личните данни се отнася до събираните и обработваните данни само чрез сайт www.pinconsult.eu и може да бъде изменяна едностранно от „П И Н КОНСУЛТ” ЕООД, за което ние ще уведомим по подходящ начин всички ползватели на уебсайта. Вие се съгласявате, че всяко допълване и изменение на тази Политика ще има действие спрямо вас след уведомяване от наша страна и ако не заявите в 7-дневен срок, че я отхвърляте

Ако не се съгласявате с промените, можете да преустановите използването на уебсайта.

Вие се съгласявате, че всички изявления на „П И Н КОНСУЛТ” ЕООД, във връзка с изменението на тази Политика ще бъдат публикувани на подходящо място на уебсайта www.pinconsult.eu.