Новини

П И Н КОНСУЛТ EООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.005-0283-C01 „Разработване на прототип на Електромагнитен генератор на топлинна енергия”. Проектът е по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Основната цел на проекта е разработване и разпространение на продуктова иновация, чрез създаване и тестване на експериментални модели и прототип. Тя ще бъдат удовлетворена чрез постигането на следните специфични цели, съответсващи на основните дейности по проекта:

1. Извършване на изследвания, изпитвания, измервания, необходими за разработването на продуктовата иновация

2. Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработването на продуктовата иновация

3. Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за разработването на продуктовата иновация

4. Придобиване на специализиран софтуер, представляващ дълготраен нематериален актив (ДНА), необходим за разработването на продуктовата иновация

5. Визуализация на проекта

Партньор по проекта е Технически университет – Варна.

Обща стойност: 364 000,00лв., от които 235 390,50лв. европейско и 41 539,50лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 22.05.2018г. и е с продължителност 18 месеца.

Още

Стартира изпълнение на проект по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

П И Н КОНСУЛТ EООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.005-0283-C01 по проект „Разработване на прототип на Електромагнитен генератор на топлинна енергия”

П И Н КОНСУЛТ EООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.001-0398-C01 по проект „Внедряване на иновативен продукт „Дозираща помпа за течности и масла”

Наша цел е да поддържаме високо качество и коректен срок на изпълнението - интервю на сп. АГРОБИО ТЕХНИКА

 

Енергийната ефективност е от изключителна важност - интервю на сп. ЕНЕРГИЯ

 

ПИН КОНСУЛТ изгради 30 kW соларна система за собствени нужди във Варна

 

Селското стопанство има голям енергиен потенциал - интервю на сп. АГРОБИО ТЕХНИКА

 

Ново поколение конструкции за фотоволтаични електроцентрали

 

Фирма ПИН КОНСУЛТ с нова услуга