Проект

Проект BG16RFOP002-1.005-0283

Още

Процедура 1 (приключена):

Документи по процедура „избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет: "Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА и ДНА по обособени позиции както следва:

 

Обособена позиция 1: Стационарна работна станция за софтуер (1 брой); Стационарна работна станция (3 броя); Мобилна работна станция (1 брой) и Графичен таблет (1 брой);

 

Обособена позиция 2: CAD/CAM софтуер (1 брой) и Софтуер за симулиране на процеса по производство на пластмасови изделия (1 брой)".

 

За да изтеглите документацията, моля натиснете тук.

Процедура 2 (приключена):

Документи по процедура „избор с публична покана” за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на Цифров четириканален осцилоскоп (1 бр.), Двуканален лабораторен захранващ блок (1 бр.), Триканален лабораторен захранващ блок (1 бр.) и Мрежови анализатор (1 бр.)“

 

За да изтеглите документацията, моля натиснете тук.

Във връзка с изпълнениe на проект по договор за БФП BG16RFOP002-1.005-0283 „Разработване на прототип на Електромагнитен генератор на топлинна енергия”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, П И Н КОНСУЛТ ЕООД обяви следните длъжности по проекта:

 

• Инженер, електрически машини и апарати

• Инженер, автоматизация

• Машинен инженер

• Техник, електрически системи

• Техник, електрически машини и апарати

 

ВАЖНО! Всички позиции по проекта са заети.